سامانه گردش کار

چالش‌ها

 

1- برای پیگیری وضعیت کارها باید از افراد زیادی سوال شود

2- پیگیری وضعیت موجود یک کار در شرکت بسیار سخت است

3- کارمندان برای اولیت‌بندی و تخصیص زمان به کارهای خود دچار سردرگمی می‌شوند و کارهای زیادی فراموش می‌شود

4- برای تخصیص وظیفه جدید، مشاهده وضعیت مشغولیت نیروها سخت و ناممکن است

 

 

راهکارها

 

تیم گروه نگاه راهکارهای زیر را پیشنهاد و پیاده سازی نمود:

1- سامانه‌ای آنلاین جهت تخصیص و مدیریت کارها

2- امکان خروجی اکسل برای کارهای موجود در کارتایل، کارهای ارجاع داده شده و حل شده

3- امکان تعریف بینهایت کاربر و تخصیص راحت کارها به یکدیگر با توضیحات لازم و ثبت زمان

4- تعریف کارتابل‌های مختلف کارهای تخصیص یافته، ارجاع داده شده و انجام شده برای هر کاربر

5- امکان تعیین دسته‌بندی برای تخصیص و تعریف کارها

6- امکان فیلترهای مختلف زمانی، دسته‌بندی و کاربر مالک برای بررسی کارها

7- امکان ارائه تمامی گزارش‌های لازم

 

 

 

 

سایر پروژه ها